Offer Categories: รีไฟแนนซ์รถยนต์

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 10.40% ต่อปี)
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 5,000,000 บาท
อายุผู้กู้
ช่วง 20-60 ปี
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 27.69% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
อายุผู้กู้
ช่วง 20-65 ปี
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 24% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 500,000 บาท
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ฐานเงินเดือน
9,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 17.50% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 120% ของราคาประเมิน
อายุผู้กู้
ช่วง 20-65 ปี

รีไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไรที่ไหนดีในปี 2024/2567


การรีไฟแนนซ์รถบางคนอาจจะสงสัยว่ารีไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไร? รีไฟแนนซ์รถยนต์คือการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์โดยการย้ายไฟแนนซ์รถยนต์จากสถาบันการเงินเดิมไปยังสถาบันการเงินใหม่ และสามารถที่จะทำรีไฟแนนซ์รถยนต์และการรีไฟแนนซ์รถรถจักรยานยนต์ที่หลายคนอยากทราบว่ารีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไหนดีขอบอกว่าให้ไปที่สถาบันการเงินที่อนุมัติง่ายให้วงเงินสูงและรับรีไฟแนนซ์รถยนต์โดยคุณสามารถเลือกสถาบันการเงินได้ตามต้องการและใช้หลักประกันคือการย้ายรถยนต์จากที่เดิมมาขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ใหม่ซึ่งก็จะมีข้อดีคือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนลงได้แล้วยังช่วยลดดอกเบี้ยถูกลงอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีข้อเสียของการรีไฟแนนซ์รถอยู่มาก

พอสมควรไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่จะเพิ่มขึ้นนานกว่าเดิมรวมไปถึงการเตรียมเอกสารเพื่อจะขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ค่อนข้างยุ่งยากมากพอสมควรเลยทีเดียว


การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ (Fixed Rate) รีไฟแนนซ์รถยนต์ ในปี 2024/2567


สำหรับการรีไฟแนนซ์รถยนต์สิ่งที่คุณควรระวังมากที่สุดคือเมื่อคุณทำการรีไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ก็ตามสิ่งที่ควรระวังมากคือดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์รถโดยจะมีการคิดคํานวณรีไฟแนนซ์รถยนต์หรือสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดซึ่งก็จะให้วงเงินสูงเท่ากับราคาประเมินรถยนต์บางแห่งก็จะให้วงเงินสูง 100% และบางแห่งก็จะให้สูงสุดถึง 150% ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจจะให้วงเงินสูงไม่เท่ากันและสิ่งที่แน่นอนก็คือการคิดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์รถเนื่องด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ 2 ชนิดด้วยกันคือ การคิดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์รถยนต์ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ (Fixed Rate) ที่สถาบันการเงินกำหนดเอาไว้ตลอดอายุสัญญาเงินกู้เป็นดอกเบี้ยที่มีหลักประกันเป็นรถยนต์จะไม่มีการปรับตัวแต่อย่างใดแม้ว่าทางธนาคารกลางจะมีการอัปเดตเกณฑ์ดอกเบี้ยใหม่ในการรีไฟแนนซ์รถยนต์เช่นถ้าทำสัญญา 3 ปีดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีตลอดระยะเวลา 3 ปีคุณก็ต้องผ่อนชำระดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ตลอด 3 ปีโดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใดช่วยทำให้คุณสามารถคาดการณ์จำนวนเงินที่แท้จริงที่ต้องชำระได้ทันทีเลย

การอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัว (Floating Rate) รีไฟแนนซ์รถยนต์ ในปี 2024/2567


วิธีรีไฟแนนซ์รถยนต์แบบการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัว (Floating Rate) คือการคิดอัตราดอกเบี้ยจากทางสถาบันการเงินกำหนดไว้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตลอดระยะเวลาในสัญญาเงินกู้ โดยปกติแล้วการรีไฟแนนซ์รถยนต์จะมีการใช้อัตราดอกเบี้ย MRR (Minimum Retail Rete) ในการอ้างอิงเพื่อเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะ ๆ เช่นถ้าหากสัญญาเงินกู้ทั้งหมด 3 ปีโดยปีแรกรีไฟแนนซ์รถยนต์จะคิดดอกร้อยละ 5 ต่อปี แต่ในปีที่ 2 การผ่อนชำระอ้างเรท MRR โดยสถาบันการเงินตัดสินใจคิดดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 7 ต่อปีคุณก็ต้องชำระดอกเบี้ยมากขึ้นตามนั่นเอง อย่างไรก็ตามการคิดอัตราดอกเบี้ยกู้ลอยตัวก็มีโอกาสที่จะลดลงกว่าที่กำหนดเอาไว้ในสัญญาครั้งแรก เช่นสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ทั้งหมดทำให้คุณจะต้องติดตามกับสถาบันการเงินที่คุณทำการรีไฟแนนซ์รถอย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้รู้ว่าดอกเบี้ยลอยตัวหรือลดลง ดังนั้นการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์การรู้จักวิธีรีไฟแนนซ์รถยนต์วิธีคิดดอกเบี้ยและรู้ว่าในสัญญาเงินกู้นั้น ๆ เป็นการคิดดอกเบี้ยแบบไหนก็จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบได้นั่นเอง

Scroll to Top